Zaprojektuj Swoją Przyszłość

W ramach niniejszego zadania wsparcie będziemy kierować do uczniów szkół podstawowych w
szczególności klas VII i VIII z terenu powiatu m. Radom, radomskiego w zakresie:
1. Opracowania i udostępnienia dla uczniów narzędzia internetowego w postaci testu
kompetencyjnego wraz z opracowaniem wyników testu uwzględniającego wybór szkół zawodowych
zgodnie z posiadanymi kompetencjami i umiejętnościami ucznia. Opracowane narzędzie ułatwi
dostęp do informacji o kształceniu zawodowym dla uczniów z terenów wiejskich i z orzeczeniem o
niepełnosprawności.
2. Prowadzenia doradztwa zawodowego dla 20 uczniów i uczennic szkół podstawowych w
szczególności klas VII i VIII. Pierwszeństwo w doradztwie indywidualnym będą mieli uczniowie z
terenów wiejskich i z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Miejsce realizacji zadania
m.Radom, radomski,
Grupa docelowa
Uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu m.Radom i powiatu radomskiego w szczególności
klas VII i VIII. Podejmowane działania są skierowane w szczególności dla uczniów z terenów
wiejskich (ułatwi dostęp do informacji) z niepełnosprawnością (w ramach opisu każdego profilu
będzie informacji o dostępie do kształcenia uczniów z niepełnosprawnością – edukacja włączająca) .
Uczniowie z terenów wiejskich i z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mieli pierwszeństwo w
dostępie do doradztwa indywidualnego. Doradztwo będzie prowadzone w pomieszczeniach bez
barier architektonicznych, w przypadku potrzeby sprzętu np. komputerów ze specjalnymi
potrzebami niezbędnego do doradztwa będzie on wypożyczony na koszt fundacji.