Projekty zakończone

„Młodym na start!”

 

Projekt MŁODYM NA START!” skierowany jest do 23 osób (12 K i 11 M) w wieku od 18 do 29 roku życia z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego należących do kategorii NEET i będących:

 • bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy),
 • pracującymi w ramach umowy krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub umowy cywilno-prawnej,
 • tzw. osobami ubogo pracującymi(osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
 • imigrantami lub reemigrantami,
 • osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika

Zachęcamy do udziału osoby które:

 • były uczestnikami projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celów tematycznych 9 RPO, których wiek nie przekroczył 29 r.ż.
 • są osobami z niepełnosprawnościami
 • są osobami długotrwale bezrobotne
 • są osobami o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkują miasto Radom

W ramach projektu dla uczestników przewidziano wsparcie w postaci:

 •        Grupowe poradnictwo zawodowe „Poznajemy swoje predyspozycje”
 • Indywidualnego poradnictwo zawodowego z utworzeniem IPD
 • Szkoleń zawodowych zgodnie z ustalonymi w IPD predyspozycjami
 • Staży zawodowych (4-miesięczne)
 • Pośrednictwo pracy.

    W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering – podczas szkolenia zawodowego
 • badania lekarskie i szkolenie BHP – na staż.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.– 31.10.2019 r.


Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR Radom w partnerstwie z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

”DWA SEKTORY – JEDEN CEL”

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Obszar realizacji: Powiat radomski – gmina Jedlnia-Letnisko

LIDER: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

PARTNER: Gmina Jedlnia-Letnisko

OKRES REALIZACJI: 01.01.2014-30.06.2015

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczna na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat dialogu społecznego i zasad efektywnej współpracy międzysektorowej w zakresie opracowanych dokumentów publicznych wśród pracowników JST i przedstawicieli NGO na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
 2. Wzrost dostępu organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

CELE PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

Wdrożenie MODELU WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w następujących płaszczyznach:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych

1.Obszar – współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

– Wprowadzenie trwałych mechanizmów służących wykonywaniu cyklicznej diagnozy

– Opracowanie dokumentu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

– Opracowanie zespołu wskaźników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy

2.Obszar – konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć

-Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

– Przeprowadzenie konsultacji społecznych „ Programu współpracy JST z NGO na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

-Utworzenie strony internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.jedlnia.pl

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi z zakresu realizacji zadań publicznych

 1. Obszar – realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

-Prowadzenie doradztwa w ramach CENTRUM WSPARCIA dla NGO

-Szkolenie „Prawo zamówień publicznych w praktyce”

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez NGO w zakresie form finansowych

2.Obszar – realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych

-Warsztaty „Prawidłowe przygotowanie ofert, realizacja i rozliczanie zamówienia publicznego”

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

1.Obszar – system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

-Spotkania upowszechniające ,

-Konferencja JST i NGO.

2.Obszar – partnerstwo lokalne

-Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich,

-Procedury patronatów,

-Zasady powoływania zespołów tematycznych.

 

GRUPA DOCELOWA: 

Projekt skierowany jest do 20 osób tj.11 kobiet i 9 mężczyzn pracowników Gminy Jedlnia-Letnisko oraz 16 osób (6 kobiet i 10 mężczyzn) pracowników/przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23.IV.2004r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko.

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO AKTYWNEJ DEMOKRACJI”

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Obszar realizacji: Powiat opatowski –gmina Tarłów

LIDER : Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

PARTNER: Gmina Tarłów

OKRES REALIZACJI: 01.01.2014-30.06.2015 

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczna na terenie gminy Tarłów

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat dialogu społecznego i zasad efektywnej współpracy międzysektorowej w zakresie opracowanych dokumentów publicznych wśród pracowników JST i przedstawicieli NGO na terenie gminy Tarłów
 2. Wzrost dostępu organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Tarłów 

CELE PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

Wdrożenie MODELU WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH na terenie gminy Tarłów w następujących płaszczyznach:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych

1.Obszar – współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

– Wprowadzenie trwałych mechanizmów służących wykonywaniu cyklicznej diagnozy

– Opracowanie dokuemntu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Tarłów”

– Opracowanie zespołu wskaźników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy

2.Obszar – konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć

-Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Tarłów”

– Przeprowadzenie konsultacji społecznych „ Programu współpracy JST z NGO na terenie gminy Tarłów”

-Utworzenie strony internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.tarlow.pl 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi z zakresu realizacji zadań publicznych

 1. Obszar – realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

-Prowadzenie doradztwa w ramach CENTRUM WSPARCIA dla NGO

-Szkolenie „Prawo zamówień publicznych w praktyce”

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form finansowych

2.Obszar – realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych

-Warsztaty „Prawidłowe przygotowanie ofert, realizacja i rozliczanie zamówienia publicznego”

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

1.Obszar – system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

-Spotkania upowszechniające ,

-Konferencja JST i NGO.

2.Obszar – partnerstwo lokalne

-Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich,

-Procedury patronatów,

-Zasady powoływania zespołów tematycznych.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 20 osób tj.12 kobiet i 8 mężczyzn pracowników Gminy Tarłów oraz 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) pracowników/przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23.IV.2004r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Tarłów

„TU MIESZKAM – TU DECYDUJĘ!” 

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu Priorytet V. Dobre rządzenie;

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora;

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

przez Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR   w partnerstwie Gminą Jedlnia-Letnisko 

Okres realizacji to od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r.

Wartość projektu:

Grupę docelową projektu byli pracownicy Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego Gminy Jedlnia-Letnisko oraz członkowie, pracownicy oraz stali wolontariusze Organizacji pozarządowych działający na terenie Gminy.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

1.Debaty publiczne – trzy debaty publiczne dla każdego z dwóch zaplanowanych procesów konsultacyjnych. W ramach debat publicznych zaplanowano poczęstunek i materiały upowszechniające celem zachęcenia do udziału w konsultacjach społecznych. Debaty publiczne miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników JST i przedstawicieli ngo.

Celem debat publicznych było:

 • zachęcenie do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszaniu uwag do dokumentu publicznego,
 • dyskusja nad zaproponowanymi zmianami w konsultowanym dokumencie publicznym,
 • dyskusja nad konsultowanym dokumentem publicznym
 1. 2. Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych i opracowanie dokumentów publicznych:
 • pierwszy dotyczył „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” konsultacje były prowadzone w okresie 9 września 2013 roku do 16 grudnia 2013 roku rezultatem prowadzonych konsultacji jest opracowany i uchwalony przez radę Gminy Jedlnia –Letnisko „Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014”.
 • drugi proces „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016” konsultacje były prowadzone od 3 marca 2014 do 8 czerwca 2014 roku, rezultatem prowadzonych konsultacji jest opracowany u uchwalony przez radę Gminy Jedlnia – Letnisko „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na alta 2014-2016”.
 • Raporty z przeprowadzonych procesów konsultacji, tj. „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na alta 2014-2016”.
 1. Szkolenie „Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne?” skierowane do przedstawicieli JST i NGO

NASZA GMINA- WSPÓLNA SPRAWA”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu Priorytet V. Dobre rządzenie;

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora;

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany przez Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR w partnerstwie z Gminą Tarłów

Okres realizacji to od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r.

Wartość projektu:

Grupę docelową projektu tworzą pracownicy Urzędu Gminy Tarłów, pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego Gminy Tarłów oraz członkowie, pracownicy oraz stali wolontariusze Organizacji pozarządowych działający na terenie Gminy.

1.Debaty publiczne – trzy debaty publiczne dla każdego z dwóch zaplanowanych procesów konsultacyjnych. W ramach debat publicznych zaplanowano poczęstunek i materiały upowszechniające celem zachęcenia do udziału w konsultacjach społecznych. Debaty publiczne miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników JST i przedstawicieli ngo.

Celem debat publicznych było:

zachęcenie do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszaniu uwag do dokumentu publicznego,

dyskusja nad zaproponowanymi zmianami w konsultowanym dokumencie publicznym,

dyskusja nad konsultowanym dokumentem publicznym

 1. 2. Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych i opracowanie dokumentów publicznych:

pierwszy proces konsultacyjny dotyczył dokumentu „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Tarłów” konsultacje były prowadzone od 15.09.2013 do 15.12.2013 rezultatem prowadzonych konsultacji jest opracowany i uchwalony przez radę Gminy Tarłów „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Tarłów na rok 2014″.

drugi proces dotyczył konsultacji dokumentu „Gminny Program Ochrony Środowiska” konsultacje były prowadzone od 3 marca 2014 do 2 czerwca 2014 roku, rezultatem prowadzonych konsultacji jest opracowany i uchwalony przez radę Gminy Tarłów o „Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z prognozą do 2021”

Raporty z przeprowadzonych procesów konsultacji, tj „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Tarłów na rok 2014″ oraz „Ginny Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z prognozą do 2021”

3. Szkolenie „Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne?” skierowane do przedstawicieli JST i NGO