Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR podejmuje działania stanowiące most dla osób w każdym wieku wkraczających na rynek pracy lub do niego wracających. Celami nadrzędnymi jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego, aktywizacja zawodowa, propagowanie międzynarodowości i wielokulturowości, czynna współpraca z zakładami pracy. W ramach działań Fundacji opracowywane są innowacyjne narzędzia i modele w zakresie kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Działania Fundacji obejmują:

 • aktywizację zawodową osób młodych,
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • propagowania idei work – life balance oraz dobrostanu w miejscu pracy jak i osobistego,
 • dążenie do wyrównania szans i niwelowania barier wśród społeczeństwa,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej i propagowania zrównoważonego rozwoju,
 • współpracę z instytucjami rynku pracy na krajowym i zagranicznym poziomie w ramach konsultacji i wdrażania modelów współpracy,
 • organizację szkoleń zawodowych.

Fundacja dąży do:

 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu,
 • rozwoju kształcenia ustawicznego,
 • rozwoju działalności innowacyjnej, promowania i wspierania projektów innowacyjnych,
 • prowadzenia działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 • wspierania działań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

 

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR jest :

 • Instytucją Szkoleniową – Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2018,
 • Agencją Zatrudnienia – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia numer: 22441,
 • Centrum Egzaminacyjnym AUTODESK Certiport Technical Support Nr 90076043